Описание на проекта

Система за климатизация чрез най-новото поколение DAIKIN VRV IV без ситема за продължителна работа на отопление при разскрежаване на инсталацията.

Външни тела:

Проектираните и монтирани външни тела са от най-новото поколение на DAIKIN VRV IV без продължителна работа в режим на разскрежаване. Монтирани са на покрива на сградата. Тръбната разпределителна мрежа преминава през специално проектирани шахти във вътрешността на сградата.

Вътрешни тела, вентилация:

Всички тела са за канален монтаж. Вградени са в окачения таван на помещенията и чрез въздуховодна разпределителна мрежа, обработеният въздух се разпределя равномерно в отделните офиси. Пресният въздух се подава през монтирани рекоперативни блокове DAIKIN VAM, като дообработката на въздуха става през каналните тела. Има монтирана и интегрирана система за централизиран и web-контрол DAIKIN i-touch manager.